Indkaldelsen til generalforsamling 2019
 
Den afholdes den 21, september 2019 fra kl 14.00 i Mønshallen  lokalet bag cafeteriet.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
   1) Valg af dirigent og referent.
   2) Bestyrelsen beretning for det forløbne år. Fremlægges af Kristian Graubæk
   3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse. Fremlægges af Jan Schandorph
   4) Forelæggelse af foreningens budgetforslag for det kommende år. Fremlægges af Jan Schandorph
   5) Behandling af indkomne forslag.
      5.1 Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at klubbens vedtægter har navnet Møn Svømmeklub. I CVR og alle andre steder heder vi
            Møns Svømmeklub. Bestyrelsen forslag: Navn i vedtægter ændres til Møns Svømmeklub
      5,2 Bestyrelsen har et ønske om at tydeliggøre, at er medlemmet under 14 år, kan forældre/værge overtage medlemmets rettigheder med
            hensyn til stemmeret og valg til bestyrelse. Ændring sættes i kursiv. Bestyrelsensens forslag til afsnit i § 8 og §12
               §8 Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
                    Er medlemmet under 14 år, kan en forældre/værge stemme på medlemmets vegne.
               §12 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret jf. § 8. Er medlemmet under 14 år, bliver en
                        forældre/værge valgbar.
                     Formand og kasserer skal være myndige.
   6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
      6,1 Næstformand er på valg. Marc Vinnergaard er villig til genvalg.
      6,2 Kasserer er på valg. Jan Schandorph er villig til genvalg.
      6,3 1 bestyrelsesmedlem er på valg. Emilie Veldorm er villig til genvalg
   7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
      7.1 Valg af 1. suppleant. Line Veldorm er villig til genvalg
   8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
      8,1 Valg af revisor. Anders Dam Lind er villig til genvalg.
      8,2 Valg af revisor suppleant. Minna Hansen er villig til genvalg,
   9) Eventuelt.
2019-09-01 Jan  
 
 
I mail den 3. september oplyst at foslag/emner som skal behandles på generalforsamlingen skal være formanden  og kassereren i hænde senest den 14. september 
 
4. september 2019 

Nyheder

Sponsorer