Dagsorden til ordinær generalforsamling Stege den 31..august 2020


Generalforsamlingen afholdes den 19. september 2020 fra kl 14.00

Stedet er Mønshallen lokalet bag cafeteriet.


Dagsorden til den ordinære generalforsamling:


1) Valg af dirigent og referent.


2) Bestyrelsen beretning for det forløbne år. Fremlægges af Jacob Lind


3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

Fremlægges af Jan Schandorph


4) Forelæggelse af foreningens budgetforslag for det kommende år. Fremlægges af Jan Schandorph


5) Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Kan indleveres på mail: formanden@moen-svoem.dk

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6,1 Formand Jacob Lind er på valg og er villig til genvalg

6,2 Mette Fjellerad er på valg og er villig til genvalg

6,3 Pernille Lyngs er på valg og ønsker ikke genvalg

Såfremt der ikke kommer flere medlemmer til bestyrelsen, opfylder vi kun minimumskrav med hensyn til antal.


7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen


8) Valg af revisor og revisorsuppleant.

8,1 Valg af intern revisor. Anders Dam Lind ønsker ikke genvalg. Minna Hansen er villig til valg.

8,2 Valg af revisor suppleant.


9) Eventuelt.

9.1 Formanden vil fortælle om svømmeklubbens udfordringer i forbindelse med sæsonstart.
31-08-2020

På bestyrelsens vegne

Jan Schandorph


Referat af ordinær generalforsamling i Møns Svømmeklub

Lørdag d. 21. september 2019 kl. 14.00

Til stede: Kristian Graubæk, Jan Schandorph, Mette Fjellerad, Jacob Lind, Line Veldorm, Emilie Veldorm, Pernille Lyngs


1) Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Line Veldorm

Referent: Pernille Lyngs

Dirigent Line Veldorm konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.


2) Bestyrelsen beretning for det forløbne år. Fremlægges af Kristian Graubæk

Kristian har nu været formand i et år. Svømmeskolen fungerer, og vi har medlemsfremgang. Ved sidste sæsonafslutning havde vi ca. 220 medlemmer – en fremgang fra sæsonen før. Vi holder medlemstallet stabilt i år.
Vi har en god instruktørstab, som gør det godt. Nye instruktører med godt gåpåmod. Vandgymnastik er godt på vej!
Børneholdene i lille bassin er ændret fra 45 til 30 minutter. Dette giver plads til flere hold – og flere medlemmer.
Drift og udvikling af klubben arbejdes der videre på, bl.a. nedskrivning af retningslinjer i klubben.
Kristian takker medlemmer af bestyrelsen, instruktører og hjælpere, forældre og svømmere for at bakke op om klubben.
En særlig tak til Jan, fordi regnskabet altid er i orden.


3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.

Fremlægges af Jan Schandorph.
Årsrapporten er godkendt!


4) Forelæggelse af foreningens budgetforslag for det kommende år.

Fremlægges af Jan Schandorph
Budgettet er godkendt!


5) Behandling af indkomne forslag.

5.1 Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at klubbens vedtægter har navnet Møn Svømmeklub.

I CVR og alle andre steder heder vi Møns Svømmeklub.

Bestyrelsen forslag: Navn i vedtægter ændres til Møns Svømmeklub

Forslaget godkendes.5,2 Bestyrelsen har et ønske om at tydeliggøre, at er medlemmet under 14 år, kan

forældre/værge overtage medlemmets rettigheder med hensyn til stemmeret og valg til

bestyrelse. Ændring sættes i kursiv.

Bestyrelsensens forslag til afsnit i § 8 og §12

§8 Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun

stemmes ved personligt fremmøde. Er medlemmet under 14 år, kan en forældre/værge

stemme på medlemmets vegne.

§12 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret jf. § 8.

Er medlemmet under 14 år, bliver en forældre/værge valgbar.

Formand og kasserer skal være myndige.

Forslaget godkendes.6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6,1 Næstformand er på valg. Marc Vinnergaard er genvalgt.

6,2 Kasserer er på valg. Jan Schandorph er genvalgt.

6,3 1 bestyrelsesmedlem er på valg. Emilie Veldorm er genvalgt.7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7.1 Valg af 1. suppleant. Line Veldorm er genvalgt.8) Valg af revisor og revisorsuppleant.

8,1 Valg af revisor. Anders Dam Lind er genvalgt.

8,2 Valg af revisor suppleant. Minna Hansen er genvalgt.9) Eventuelt.

Revisoren har bedt om udskrifter fra en konto, som vi ikke har haft aktivitet på. Derfor har Jan bedt om, at revisoren har tilladelse til at se vores konti i Møns Bank. Der gives også tilladelse til Anders Dam Lind, som er valgt som klubbens revisor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indkaldelsen til generalforsamling 2019
 
Den afholdes den 21, september 2019 fra kl 14.00 i Mønshallen  lokalet bag cafeteriet.
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
   1) Valg af dirigent og referent.
   2) Bestyrelsen beretning for det forløbne år. Fremlægges af Kristian Graubæk
   3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse. Fremlægges af Jan Schandorph
   4) Forelæggelse af foreningens budgetforslag for det kommende år. Fremlægges af Jan Schandorph
   5) Behandling af indkomne forslag.
      5.1 Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at klubbens vedtægter har navnet Møn Svømmeklub. I CVR og alle andre steder heder vi
            Møns Svømmeklub. Bestyrelsen forslag: Navn i vedtægter ændres til Møns Svømmeklub
      5,2 Bestyrelsen har et ønske om at tydeliggøre, at er medlemmet under 14 år, kan forældre/værge overtage medlemmets rettigheder med
            hensyn til stemmeret og valg til bestyrelse. Ændring sættes i kursiv. Bestyrelsensens forslag til afsnit i § 8 og §12
               §8 Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
                    Er medlemmet under 14 år, kan en forældre/værge stemme på medlemmets vegne.
               §12 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret jf. § 8. Er medlemmet under 14 år, bliver en
                        forældre/værge valgbar.
                     Formand og kasserer skal være myndige.
   6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
      6,1 Næstformand er på valg. Marc Vinnergaard er villig til genvalg.
      6,2 Kasserer er på valg. Jan Schandorph er villig til genvalg.
      6,3 1 bestyrelsesmedlem er på valg. Emilie Veldorm er villig til genvalg
   7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
      7.1 Valg af 1. suppleant. Line Veldorm er villig til genvalg
   8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
      8,1 Valg af revisor. Anders Dam Lind er villig til genvalg.
      8,2 Valg af revisor suppleant. Minna Hansen er villig til genvalg,
   9) Eventuelt.
2019-09-01 Jan  
 
 
I mail den 3. september oplyst at forslag/emner som skal behandles på generalforsamlingen skal være formanden  og kassereren i hænde senest den 14. september 
 
4. september 2019 

Nyheder

Sponsorer