Vedtægter for Møns Svømmeklub

§ 1 Navn og hjemsted
 Møns Svømmeklub er stiftet den 21. juni 1979 og har hjemsted på Møn i Vordingborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Svømmeunion (specialforbund/unioner) under Danmarks Idræts-forbund (DIF). DGI og Dansk Handicap Idrætsforbund. Og er underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 Formål.
Foreningens formål er at tilbyde vandaktiviteter med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, samt at udbrede kendskabet til sikkerhed i og ved vand. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 Medlemskab.
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 3 år. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formåls bestemmelse. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen, skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen.

§4 Indmeldelse.
Indmeldelse skal ske via Møn Svømmeklub´s hjemmeside www.moen-svoem.dk. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen udføres af forældre eller værge.

§ 5. Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftligt eller pr mail til formanden. Refundering af kontingent kan kun ske ved udmelding inden efterårsferien, uge 42 i den pågældende sæson.

§ 6 Kontingent.
Kontingentet betales forud ved tilmelding. Foreningens kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Udelukkelse og eksklusion.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligter. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsorden som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 8 Ordinær generalforsamling..
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af september måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 2 ugers varsel ved e-mail og på vores hjemmeside. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med en ny dagsorden sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Er medlemmet under 14 år, kan en forældre/værge stemme på medlemmets vegne. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Bestyrelsen beretning for det forløbne år.
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
4) Forelæggelse af foreningens budgetforslag for det kommende år.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af revisor og revisorsuppleant.
9) Eventuelt.
Genvalg er tilladt til alle bestyrelses-, revisor- og suppleantposter. Bestyrelsen skal konstituere sig senest 14 dage efter ordinær generalforsamling.

§ 10 Generalforsamlingens ledelse.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf § 17. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.. Generalforsamlingen skal afholdes senest to uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 Bestyrelsen.
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand, er tilstede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsen skal minimum bestå af 5 medlemmer og højst 7 personer. Bestyrelsen består som min. af en formand, en næstformand og en kasserer. Der kan vælges en kasserer nr. 2, så opgaverne vedr. foreningens økonomi kan deles mellem 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, næstformand og kasserer og op til 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret jf. § 8. Er medlemmet under 14 år, bliver en forældre/værge valgbar. Formand og kasserer skal være myndige.

§ 13 Regnskab.
Foreningens regnskabsår er 1/7 – 30/6. Bestyrelsen skal inden udgangen af august afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§14 Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i august gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Såfremt klubbens regnskab udarbejdes af en revisionsvirksomhed med som minimum en registreret revisor, bliver regnskabet ikke kontrolleret af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§15. Tegning og hæftelse.
Foreningen kan tegnes af formand eller næstformand sammen med et menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan tildele eneprokura til en eller flere for at varetage foreningens daglige økonomi. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 0,00 kr godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§16 Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to trediedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§17 Opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to trediedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede . For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttig/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.
 
Vedtægter fra generalforsamlingen 31. august 2016.
 
Ændring efter generalforsamling 21-09-2019
I overskrift er Møn ændret til Møns, og i § 1 er tilsvarende Møn ændret til Møns.
 
I §8, 4 afsnit er tilføjet ”Er medlemmet under 14 år, kan en forældre/værge stemme på medlemmets vegne”.
 
I § 12 er der indsat tekst i sidste afsnit, her vist i kursiv Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret jf. § 8. Er medlemmet under 14 år, bliver en forældre/værge valgbar. Formand og kasserer skal være myndige.
 
Vedtaget på generalforsamlingen.

Nyheder

Sponsorer